Alimenty na rzecz dziecka
16 września, 2016
Czym jest zachowek? Co oznacza „być wydziedziczonym”?
21 września, 2016
Pokaż wszystkie

Odwołanie od decyzji ZUS

Gdy w ręku trzymamy niekorzystną dla nas decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bardzo często zadajemy sobie pytanie: jak odwołać się od decyzji ZUS? Czy w ogóle warto? Czy istnieją szanse powodzenia i skuteczności takiego odwołania? Warto pamiętać, że decyzja ZUS nie musi być ostateczna i jeśli uważamy, że jest dla nas krzywdząca, mamy możliwość dochodzić swoich praw poprzez złożenie odwołania od takiej decyzji.

Najważniejsze, co musimy wiedzieć, przed podjęciem decyzji o złożeniu takiego odwołania to przede wszystkim gdzie takie odwołanie wnosimy, w jakim terminieco należy w nim zawrzeć i jakie koszty są z tym związane.

Odwołanie takie składamy do Sądu powszechnego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co do zasady odwołanie takie należy wnieść na piśmie, do Sądu, w okręgu którego odwołujący ma miejsce zamieszkania. Co oznacza zasada pośrednictwa w złożeniu takiego odwołania? Otóż oznacza ona tyle, że odwołujący nie składa odwołania bezpośrednio do Sądu, gdyż musi ono najpierw trafić do organu, który wydał skarżoną decyzję. Co do zasady właściwymi do rozpatrywania odwołań od decyzji ZUS są sądy okręgowe, jednak ustawodawca przewidział i w tej sytuacji wyjątki powierzając rozpatrywanie niektórych spraw sądom rejonowym (m.in. o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, pogrzebowy, o świadczenie rehabilitacyjne, o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności).

Bardzo istotnym faktem jest, że złożenie takiego odwołania, nie jest związane z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej. Odwołanie należy wnieść w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji wraz z uzasadnieniem. Bardzo ważne, by skrupulatnie pilnować terminu, gdyż odwołanie wniesione po terminie podlega odrzuceniu!

W odwołaniu takim oprócz elementów formalnych, takich jak oznaczenie Sądu, do którego jest kierowane, dane osoby ubezpieczonej, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL czy NIP, oznaczenie decyzji, od której wnoszone jest odwołanie, oznaczenie jaki charakter ma pismo, należy również zwięźle przedstawić wszelkie zarzuty wraz z ich uzasadnieniem i przytoczeniem dowodów na ich poparcie.

Paulina Drzewiecka
Paulina Drzewiecka
Radca prawny, jest specjalistką w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej, przekształceń spółek oraz ładu korporacyjnego. Zajmuje się także prawem nowych technologii oraz stałą obsługą prawną firm z branży e-commerce. Ukończyła kwalifikację prowadzoną w Institute of Chartered Secretaries and Administrators, uzyskując tytuł Chartered Company Secretary, stąd też zapewnia kompleksową pomoc prawną spółkom brytyjskim. Włada językiem angielskim i włoskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *