Wkład niepieniężny do spółki. Charakter prawny aportu.
19 października, 2016
Sukcesja przedsiębiorstwa
6 lutego, 2017
Pokaż wszystkie

Umowa deweloperska – o czym warto wiedzieć

Umowa zakupu mieszkania czy domu stanowi jeden z najważniejszych wydatków w życiu każdego z nas, najważniejszych – co za tym idzie najbardziej kosztownych. Na co zatem warto zwrócić szczególną uwagę kupując mieszkanie na rynku pierwotnym i podpisując umowę deweloperską?

Umowę deweloperską można zawrzeć tylko w formie aktu notarialnego. Niezachowanie formy aktu notarialnego skutkuje nieważnością tej umowy. Forma aktu notarialnego jest także obowiązkowa dla wszelkich zmian zawartej umowy.

Umowa deweloperska stanowi podstawę wpisu roszczeń nabywcy do księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości. Z uwagi na powyższe w sporządzonej przez notariusza umowie deweloperskiej powinien być zamieszczony wniosek o wpis tych roszczeń do księgi wieczystej.

W umowie muszą się znaleźć między innymi:

  • określenie stron,
  • miejsce i data zawarcia umowy,
  • cena,
  • informacje o nieruchomości, na której przeprowadzone ma być przedsięwzięcie deweloperskie, w tym informacje o powierzchni działki, stanie prawnym nieruchomości z podaniem właściciela lub użytkownika wieczystego, ewentualnych obciążeniach hipotecznych i służebnościach,
  • określenie położenia, istotnych cech domu jednorodzinnego lub budynku, w którym ma znajdować się lokal mieszkalny, będący przedmiotem umowy,
  • określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku,
  • określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których przeprowadzenia zobowiązuje się wykonawca,
  • termin przeniesienia prawa, którego dotyczy umowa,
  • wysokość, termin i warunki spełnienia świadczeń pieniężnych przez nabywcę na rzecz dewelopera,
  • zobowiązanie dewelopera do wybudowania budynku, wyodrębnienia lokalu mieszkalnego i przeniesienia prawa własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na nabywcę albo przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienia ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

Wskazana w umowie cena powinna zawierać podatek VAT.

Co więcej, z umowy musi także wynikać, czy w cenę mieszkania wliczona jest należność za inne części składowe lokalu takie jak np. balkon. Ponadto, w chwili podpisywania umowy nabywca powinien wiedzieć jakie dokładnie koszty i w jakiej wysokości będzie ponosić po przeniesieniu na niego prawa własności nieruchomości.

Ważne jest również, aby nabywca wiedział, że ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia jeżeli umowa deweloperska nie zawiera elementów wskazanych w ustawie.

Paulina Drzewiecka
Paulina Drzewiecka
Radca prawny, jest specjalistką w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej, przekształceń spółek oraz ładu korporacyjnego. Zajmuje się także prawem nowych technologii oraz stałą obsługą prawną firm z branży e-commerce. Ukończyła kwalifikację prowadzoną w Institute of Chartered Secretaries and Administrators, uzyskując tytuł Chartered Company Secretary, stąd też zapewnia kompleksową pomoc prawną spółkom brytyjskim. Włada językiem angielskim i włoskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *