Odwołanie od decyzji ZUS
20 września, 2016
Pokaż wszystkie

Alimenty na rzecz dziecka


Jak uzyskać alimenty na rzecz dziecka?

Kiedy ustaje obowiązek alimentacyjny?

Bardzo często rodzic samotnie wychowujący dziecko ma problem z wyegzekwowaniem od drugiego z rodziców środków potrzebnych na wychowanie i utrzymanie dziecka. Niejednokrotnie jedynym rozwiązaniem jest dochodzenie ich na drodze sądowej. Co to w praktyce oznacza? Jak długo trwa sprawa o alimenty? Na co Sąd zwraca uwagę zasądzając określoną kwotę alimentów?

Rodzic, pod którego bezpośrednią pieczą znajduje się dziecko, a który nie uzyskuje należnych temu dziecku środków od drugiego z rodziców, jest uprawniony do złożenia pozwu o alimenty. Warto podkreślić, że pozew taki jest zwolniony z opłaty sądowej. W pozwie rodzic wskazuje kwotę alimentów, jaką uważa za konieczną dla utrzymania dziecka. Do Sądu, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, należy decyzja jaka kwota będzie zasadna. Podejmując tego rodzaju rozstrzygnięcie Sąd bierze pod uwagę uzasadnione potrzeby dziecka. Dlatego tak ważne jest, aby rodzic występujący z pozwem wskazał, jakie miesięczne wydatki ponosi na dziecko, jak również aby uwzględnił wszystkie wydatki, jakie czyni na dziecko, również te, które ponosi raz czy dwa razy do roku (wtedy odpowiednio wydatkowaną kwotę dzieli przez 12 miesięcy, co daje średniomiesięczny koszt).

Podczas postępowania Sąd bada jakie dochody uzyskuje rodzic zobowiązany alimentacyjnie, ale także jakie są jego możliwości zarobkowe, czyli realne szanse zarobków przy uwzględnieniu wykształcenia, wieku, stanu zdrowia. Warto podkreślić, iż Sąd kieruje się zasadą równej stopy życiowej dzieci i rodziców, która w praktyce oznacza, iż rozstanie rodziców nie może wpłynąć na sytuację materialną dziecka, które jest uprawnione do życia, na takim samym poziomie, jak rodzice. Sąd, zasądzając konkretną kwotę alimentów, adekwatną do uzasadnionych potrzeb dziecka, jak również sytuacji materialnej rodziców, ma również na względzie to, że rodzic pod którego bezpośrednią pieczą znajduje się dziecko, czyni o niego osobiste starania, stale się nim opiekuje.

W kontekście alimentów bardzo często pojawia się pytanie: jak długo rodzice powinni/muszą płacić alimenty na rzecz dzieci? Czy do uzyskania pełnoletności? Do ukończenia studiów przez dziecko? Przepisy prawa nie przewidują konkretnej granicy wiekowej, do której rodzic jest zobowiązany alimentacyjnie. Wszystko zależy od tego, czy dziecko podjęło dalszą naukę, po ukończeniu szkoły średniej, czy jest w stanie utrzymać się samodzielnie, czy pracuje, w jakim trybie się uczy, jak również od tego jaka jest sytuacja finansowa rodziców.

Paulina Drzewiecka
Paulina Drzewiecka
Radca prawny, jest specjalistką w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej, przekształceń spółek oraz ładu korporacyjnego. Zajmuje się także prawem nowych technologii oraz stałą obsługą prawną firm z branży e-commerce. Ukończyła kwalifikację prowadzoną w Institute of Chartered Secretaries and Administrators, uzyskując tytuł Chartered Company Secretary, stąd też zapewnia kompleksową pomoc prawną spółkom brytyjskim. Włada językiem angielskim i włoskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *