Testament a przekazanie przedsiębiorstwa
20 lipca, 2017
Wypowiadanie konsumenckich umów w czasach epidemii
22 kwietnia, 2020
Pokaż wszystkie

Ile trwa rozwód? Ile kosztuje rozwód? O czym decyduje Sąd w wyroku rozwodowym?

Małżonkowie decydując się na rozstanie niejednokrotnie zadają sobie pytania: jak długo potrwa sprawa rozwodowa, jakie muszą ponieść z tego tytułu kosztyo czym zdecyduje Sąd w wyroku rozwodowym. Pytania mnożą się zwłaszcza wówczas gdy posiadają małoletnie dzieci. Postaramy się na nie odpowiedzieć.

Jeśli chodzi o koszty, opłata od pozwu rozwodowego jest stała i wynosi 600 złotych. Jednakże warto pamiętać o instytucji zwolnienia od kosztów sądowych, która pozwala osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej na częściowe lub nawet całkowite zwolnienie od ponoszenia tychże kosztów.

Na pytanie ile potrwa sprawa rozwodowa niestety nie można udzielić jednej odpowiedzi, jest to uzależnione w dużej mierze od zaawansowania sporu pomiędzy stronami, a co za tym idzie obszerności złożonych wniosków dowodowych. I tak dla przykładu, jeśli każda ze stron oprócz dowodów z dokumentów, złoży wnioski dowodowe w postaci przesłuchania kilku świadków należy liczyć się z tym, że Sąd będzie musiał wyznaczyć kilka rozpraw, aby tychże świadków przesłuchać. Ponadto jeżeli strony będą pozostawały w sporze co do winy, wysokości alimentów, wykonywania władzy rodzicielskiej czy innych elementów wyroku rozwodowego, Sąd musi przeprowadzić w tym zakresie postępowanie dowodowe, tak aby mógł wydać prawidłowe rozstrzygnięcie. Oczywiście bywa i tak, że sprawa rozwodowa kończy się na jednej rozprawie sądowej, najczęściej w sytuacji gdy małżonkowie wnioskują o zaniechaniu orzekania o winie za rozkład pożycia, nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci lub też posiadają, ale porozumieli się we wszystkich kwestiach dotyczących dzieci, a Sąd uzna, że ustalenia te są zgodne z ich dobrem.

Wyrok rozwodowy zawiera niejako dwie części: obligatoryjną oraz fakultatywną.

W skład części obligatoryjnej wchodzi:

 1. Orzeczenie o winie małżonków;
 2. Określenie wysokości alimentów;
 3. Rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej;
 4. Orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania;

Na część fakultatywną składają się natomiast:

 1. Orzeczenie eksmisji z mieszkania jednego z małżonków;
 2. Podział wspólnego mieszkania lub przyznanie go jednemu z małżonków;
 3. Podział majątku wspólnego małżonków;
 4. Ustalenie kontaktów rodziców z małoletnim dzieckiem.

Przyjrzyjmy się bliżej wskazanym elementom wyroku rozwodowego.

Jeśli chodzi o orzeczenie w zakresie winy małżonków za rozkład pożycia, możliwości są następujące: Sąd może orzec o winie obojga małżonków albo o winie wyłącznej jednej ze stron jak również może zaniechać orzekania o winie na zgodne żądanie małżonków. Jeżeli zatem choć jeden z małżonków żąda ustalenia winy w rozkładzie pożycia, to Sąd jest zobligowany do zbadania winy w rozkładzie pożycia każdego z małżonków, a jeżeli oboje małżonkowie wnoszą o nieustalanie winy w rozkładzie pożycia to wówczas Sąd tej winy nie ustala.

Kolejnym obligatoryjnym elementem wyroku rozwodowego jest orzeczenie w zakresie wysokości alimentów na rzecz wspólnych małoletnich dzieci stron. Sąd określając wysokość alimentów bierze pod uwagę przede wszystkim dobro małoletniego dziecka, średnie miesięczne wydatki, jakie ponosił będzie rodzic, pod którego bezpośrednią pieczą dziecko będzie się znajdywało po orzeczeniu rozwodu, rzeczywiste dochody jak również możliwości zarobkowe rodzica zobowiązanego alimentacyjnie. Warto również pamiętać, iż Sąd podejmując decyzję w zakresie wysokości zasądzonych alimentów kieruje się zasadą równej stopy życiowej rodziców i dzieci. Co to oznacza w praktyce? Otóż Sąd ustalając konkretną kwotę alimentów na rzecz małoletniego dziecka stron ma na uwadze, by sytuacja materialna dziecka nie pogorszyła się w wyniku rozwiązania małżeństwa jego rodziców przez rozwód, jak również by żyło ono na takim samym poziomie, jak rodzic zobowiązany do uiszczania alimentów.

W wyroku rozwodowym Sąd rozstrzyga również o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron poprzez:

 • pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom (jeśli dotychczas oboje rodzice posiadali pełnię władzy rodzicielskiej) albo powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom (jeżeli przed sprawą rozwodową nastąpiła ingerencja Sądu rodzinnego w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej);
 • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, z jednoczesnym ograniczeniem tejże władzy drugiemu rodzicowi albo obojgu rodzicom;
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego lub oboje rodziców;
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej jednemu lub obojgu rodzicom.

Przy czym warto wspomnieć, że koszty utrzymania i wychowania dziecka są niezależne od sprawowania władzy rodzicielskiej, co sprowadza się do tego, że nawet jeżeli oboje rodzice zostaną pozbawieni władzy rodzicielskiej nad ich małoletnim dzieckiem, to jednocześnie mogą oni zostać obciążeni alimentami na rzecz tego dziecka, które będą wypłacać jego opiekunowi prawnemu.

Sąd rozstrzyga również o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania przez małżonków. Warto jednak wskazać, że choć różnie oceniania przez doktrynę oraz orzecznictwo, w praktyce orzeczniczej Sądów przyjęła się zasada, że na zgodny wniosek małżonków, Sąd nie rozstrzyga o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, w wyroku rozwodowym zamieszczając zapis: “nie orzeka o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania stron po rozwodzie”.

W wyroku rozwodowym Sąd może podjąć rozstrzygnięcie w zakresie eksmisji z mieszkania jednego z małżonków na żądanie drugiego z powodu rażąco nagannego postępowania, uniemożliwiającego wspólne zamieszkiwanie, o podziale wspólnego mieszkania lub przyznaniu go jednemu z małżonków na zgodny wniosek stron, jeżeli jest to możliwe, o podziale majątku wspólnego na wniosek jednego z małżonków, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu, jak również o ustaleniu kontaktów rodziców z małoletnim dzieckiem.

Paulina Drzewiecka
Paulina Drzewiecka
Radca prawny, jest specjalistką w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej, przekształceń spółek oraz ładu korporacyjnego. Zajmuje się także prawem nowych technologii oraz stałą obsługą prawną firm z branży e-commerce. Ukończyła kwalifikację prowadzoną w Institute of Chartered Secretaries and Administrators, uzyskując tytuł Chartered Company Secretary, stąd też zapewnia kompleksową pomoc prawną spółkom brytyjskim. Włada językiem angielskim i włoskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *