MENU

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ DKLAW

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „RODO”) Kancelaria przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Ochrona informacji prywatnych dotyczących Użytkowników strony internetowej https://dkradcaprawny.pl (zwanej dalej „Stroną”) jest dla nas sprawą niezwykle ważną, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, abyście Państwo byli bezpieczni odwiedzając naszą Stronę.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu (zwanego dalej „Polityką prywatności”) mającego za zadanie wyjaśnić zasady dbania o Państwa dane osobowe kiedy odwiedzają Państwo naszą Stronę. Każdorazowo korzystając ze Strony podlegają Państwo niniejszej Polityce prywatności, stąd też przy każdym wejściu na Stronę uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Niniejsza polityka prywatności przedstawia m.in.: zasady kontaktu z Pauliną Jachną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą PAULINA JACHNA Kancelaria Radcy Prawnego, adres: ul. Rakowicka 1, 31-511 Kraków, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 8733138879, REGON: 365321595 (zwaną dalej: „Kancelarią”) zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez Kancelarię danych osobowych, źródła pozyskiwania danych osobowych, zakres oraz cel przetwarzania danych osobowych, czas przez jaki przetwarzane są dane osobowe oraz prawa jednostki dotyczące ich danych osobowych.

Słownik

Przez następujące określenia należy rozumieć:

Polityka prywatności” – należy przez to rozumieć niniejszy dokument o nazwie „Polityka prywatności”;

Kancelaria” – należy przez to rozumieć Paulinę Jachnę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą PAULINA JACHNA Kancelaria Radcy Prawnego, adres: ul. Rakowicka 1, 31-511 Kraków, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 8733138879, REGON: 365321595;

Strona” – należy przez to rozumieć witrynę internetową dostępną pod adresem https://dkradcaprawny.pl;

Użytkownik” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną działającą na swoją rzecz lub na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, lecz posiadającej na mocy ustawy zdolność prawną, a która skorzystała ze Strony przeglądając witrynę internetową dostępną pod adresem https://dkradcaprawny.pl lub przesyłając swoje dane osobowe w ramach Formularza kontaktowego;

Formularz kontaktowy” – należy przez to rozumieć formularz umieszczony na Stronie w zakładce „Kontakt”, służący do kontaktu z Kancelarią w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię lub problemów technicznych na Stronie, poprzez który Użytkownik podaje imię, adres e-mail oraz numer telefonu;

Usługi” – oznacza działania Kancelarii, podjęte w wyniku podania danych osobowych przez Użytkownika takie jak wysłanie wiadomości zwrotnej zawierającej szczegółowe informacje dotyczące usług świadczonych przez Kancelarię lub problemów technicznych na stronie.

§ 1. 

Postanowienia wstępne

1. Niniejszą Stronę prowadzi Kancelaria.

2. Niniejsza Polityka prywatności zaczyna obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r. oraz określa m.in. zasady kontaktu z Kancelarią, zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez Kancelarię danych osobowych, które mogą zostać przez Państwa podane poprzez Formularz kontaktowy; źródła pozyskiwania danych osobowych, zakres oraz cel przetwarzania danych osobowych, czas przez jaki przetwarzane są dane osobowe oraz prawa jednostki dotyczące ich danych osobowych.

3. Niniejsza polityka prywatności nie jest skierowana do osób poniżej 16 roku życia i świadomie nie zbieramy danych osobowych takich osób.

4. Na Stronie mogą znajdować się linki zewnętrzne (hiperłącza) do witryn internetowych, wtyczek lub aplikacji, należących do innych podmiotów. Kliknięcie we wspomniane linki lub udzielenie pozwolenia na połączenie spowoduje przekazanie Państwa danych (adresu IP i identyfikatora przeglądarki) do administratora danej witryny, który to podmiot staje się współadministratorem Państwa danych osobowych w tym zakresie (zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie C-40/17). Po opuszczeniu naszej Strony, zachęcamy zatem Państwa do przeczytania polityki prywatności każdej odwiedzonej w ten sposób witryny.

5. Poprzez akceptację niniejszej Polityki prywatności Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z jej treścią, akceptuje jej warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 2. 

Pliki cookies

1. Strona wykorzystuje pliki cookies. Po wejściu przez Użytkownika na Stronę pojawia się komunikat informujący o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies. Komunikat jest widoczny dla Użytkownika do czasu akceptacji przez niego komunikatu o wykorzystywaniu przez Stronę plików cookies. Akceptacja odbywa się poprzez naciśnięcie przez Użytkownika pola o odpowiedniej treści.

2. Precyzyjna informacja dotycząca plików cookies, wskazująca czym są pliki cookies oraz w jaki sposób są one wykorzystywane przez Stronę jest dostępna po naciśnięciu przez Użytkownika pola z napisem: „Polityka plików cookies” pojawiającego się jednocześnie z komunikatem o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies oraz w zakładce „Polityka plików cookies” znajdującej się na Stronie.

§ 3. 

Dane osobowe

1. Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie są danymi osobowymi dane zanonimizowane w taki sposób, że osób, których dane dotyczą, w ogóle nie można zidentyfikować lub już nie można zidentyfikować.

2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Użytkowników jest Kancelaria.

3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i z uwzględnieniem zasady rzetelności, przejrzystości i adekwatności.

4. Poprzez Stronę nie są zbierane ani nie są przetwarzane dane osobowe w celu ich przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych. Kancelaria nie rozsyła również wiadomości w imieniu osób trzecich.

5. Możemy zbierać, przetwarzać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje Państwa danych osobowych, które pogrupowaliśmy w następujący sposób:

Dane Tożsamości, obejmujące imię, nazwisko, płeć, nazwę Użytkownika lub podobny identyfikator.

Dane Kontaktowe, obejmujące adres mailowy, numer telefonu.

Dane Techniczne, obejmujące adres IP, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacji, rodzaje i wersje wtyczek, system operacyjny i inne technologie używane przez Państwa na urządzeniach, za pomocą których korzystają Państwo ze Strony.

Dane Użytkowania, informacje o tym jak Państwo korzystają ze Strony i z jakich Usług korzystają.

Dane Marketingowe i Komunikacyjne, obejmujące Państwa preferencje w zakresie otrzymywania od nas informacji handlowych i komunikacji.

6. W momencie, w którym korzystają Państwo ze Strony, może ona automatycznie pobierać Państwa Dane Techniczne dotyczące Państwa urządzeń czy czynności i wzorców zachowań w sieci. Zbieramy te dane osobowe poprzez ciasteczka Cookies oraz i inne technologie, zgodnie z „Polityką Plików cookies” dostępną na naszej Stronie.

§ 4. 

Cel oraz podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych

1. W przypadku przekazania przez Użytkownika danych osobowych, zostaną one wykorzystane zgodnie z celem ich przekazania. Poniżej przedstawiamy wyszczególnienie celów/czynności przetwarzania Państwa danych osobowych według kategorii tych danych, przyporządkowanych do prawnych podstaw przetwarzania danych osobowych.

Cel/czynność przetwarzania 

Typ danych osobowych

Podstawa przetwarzania 

Świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych na Stronie

Dane Techniczne

Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Notyfikowanie o zmianach w politykach

Dane Tożsamości

Dane Kontaktowe

Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Zarządzanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa Kancelarii oraz jej Strony (diagnostyka i utrzymanie systemu, analiza danych, testowanie, zarządzanie serwerem oraz hosting)

Dane Tożsamości

Dane Kontaktowe

Dane Techniczne

Uzasadniony interes administratora (prowadzenie działalności, zarządzanie procesami informatycznymi, zapewnienie bezpieczeństwa sieci, zapobieganie oszustwom) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Zapewnienie odpowiedniej zawartości Strony, a także analiza efektywności przeprowadzonych kampanii marketingowych

Dane Użytkowania

Dane Marketingowe i Komunikacyjne

Dane Techniczne

Zgoda poprzez akceptację komunikatu o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies, o której mowa w § 2 ust. 2 niniejszej Polityki 

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Przekazanie Użytkowanie wiadomości zwrotnej dotyczącej szczegółowych informacji o usługach świadczonych przez Kancelarię lub problemach technicznych na Stronie

Dane Kontaktowe

Dane Tożsamości

Podjęcie działań przed zawarciem umowy

Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Marketing bezpośredni

Dane Kontaktowe

Dane Tożsamości

Zgoda Użytkownika 

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Przekazanie danych do innych podmiotów prowadzących witryny internetowe, wtyczki lub aplikacje, do których linki zewnętrzne znajdują się na naszej Stronie

Dane Techniczne

Zgoda poprzez akceptację komunikatu o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies, o której mowa w § 2 ust. 2 niniejszej Polityki

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami

Dane Tożsamości

Dane Kontaktowe

Dane Techniczne

Uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

§ 5. 

Udostępnianie Państwa danych osobowych oraz transfery międzynarodowe

1. W celach wskazanych w paragrafie poprzedzającym możemy ujawniać Państwa dane osobowe zewnętrznym osobom trzecim, takim jak firmy księgowe, informatyczne, zapewniające usługi takie jak hosting, cloud computing, marketing, czy witrynom social media.

2. Kancelaria może ujawniać wybrane informacje dotyczące Użytkownikom organom państwowym oraz innym osobom trzecim, które zażądają udzielenia takich informacji na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

3. Wymagamy od wszystkich osób trzecich zachowania środków bezpieczeństwa w stosunku do Państwa danych osobowych oraz przetwarzania ich w zgodzie z prawem. Nie pozwalamy naszym dostawcom aby korzystali oni z danych osobowych Użytkowników dla swoich własnych celów oraz pozwalamy przetwarzać je w określonych celach oraz zgodnie z naszymi instrukcjami.

4. Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia teleinformatycznego Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren EOG. Ponadto, Państwa dane osobowe przekazywane są poza teren EOG w przypadku złożenia zamówienia z dostawą do państwa, które nie jest członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takich przypadkach zapewniamy podobny stopień ochrony tych danych, poprzez zapewnienie przynajmniej jednego z poniższych środków ochrony:

współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, uznanych przez Komisję Europejską za zapewniające adekwatną ochronę danych osobowych;

stosowanie klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, gwarantujących taką samą ochronę jak w Unii Europejskiej;

stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

§ 6. 

Bezpieczeństwo danych

1. Przetwarzanie przez Kancelarię danych osobowych Użytkowników odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, spełniających wymagania stawiane przez prawo. Wprowadziliśmy niezbędne środki bezpieczeństwa mające chronić Państwa dane przed przypadkową utratą, nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem, zmianą lub ujawnieniem. Ograniczamy dostęp do Państwa danych do pracowników, agentów, usługodawców i innych osób trzecich, do których takie udostępnienie jest niezbędne z punktu widzenia naszej działalności gospodarczej. Będą oni przetwarzać Państwa dane osobowe jedynie zgodnie z instrukcjami Kancelarii oraz są oni zobowiązani do poufności.

2. Kancelaria przyjęła odpowiednie procedury w celu postępowania w razie podejrzenia naruszenia. Powiadomimy Państwa oraz stosowny organ nadzoru o naruszeniu gdy będziemy do tego prawnie zobowiązani.

§ 7. 

Czas przetwarzania danych

1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż czas niezbędny do wypełnienia celu, dla którego zostały one zebrane, chyba że dłuższy czas wynika z konieczności wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, księgowych bądź sprawozdawczych lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

2. Dane osobowe przetwarzane przez radców prawnych i adwokatów w ramach wykonywania zawodu są przechowywane przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone.

3. W pewnych okolicznościach mogą Państwo zażądać usunięcia Państwa danych osobowych, zgodnie z § 8.

4. W pewnych okolicznościach możemy zanonimizować Państwa dane osobowe (zapewniając nieodwracalne uniemożliwienie identyfikacji osoby) w celach badawczych i statystycznych, w którym to przypadku możemy przechowywać te dane przez czas nieokreślony, bez dalszego obowiązku powiadamiania Państwa o tym.

§ 8. 

Prawa Użytkowników związane z ochroną danych osobowych. Skarga do organu nadzorczego

1. Użytkownik w pewnych sytuacjach posiada prawo zgłoszenia żądania Kancelarii przeglądania, poprawiania, zmiany, ograniczenia, sprostowania lub usunięcia jego danych osobowych, którymi Kancelaria administruje oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Kancelarię.  W tym celu należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: biuro@dkradcaprawny.pl.

2. Zawracamy uwagę, iż nie zawsze będziemy w stanie wypełnić Państwa żądanie dotyczące usunięcia Państwa danych osobowych, a mianowicie ze względu na poszczególne obowiązki prawne lub dochodzenie roszczeń. W takich przypadkach zostanie to Państwu zakomunikowane po złożeniu takiego żądania. Jeśli pragną Państwo uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych praw przedstawionych w ramach niniejszego paragrafu, prosimy o kontakt zgodnie z danymi kontaktowymi Kancelarii.

3. Użytkownik ma prawo, w dowolnym momencie, wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przesyłając w tym celu wiadomość na adres mailowy biuro@dkradcaprawny.pl. Oznacza to, że odwołanie zgody dotyczy przyszłości, nie zaś przetwarzania danych, które miało miejsce w przeszłości, w okresie między udzieleniem a wycofaniem zgody.

4. Użytkownik ma prawo zgłoszenia Kancelarii żądania przesłania jego danych osobowych, którymi Kancelaria administruje, innemu administratorowi danych osobowych, o ile wymagania techniczne oraz organizacyjne pozwalają na przesłanie takich danych osobowych.

5. Kancelaria bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Użytkownikowi, który zgłosił jedno z żądań wymienione w niniejszym paragrafie, informacje o działaniach podjętych w związku z żądaniem, lub o ewentualnym przedłużeniu terminu z uwagi na charakter żądania lub liczbę żądań, lub o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego i skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

6. Korzystanie z praw przedstawionych powyżej jest bezpłatne, jednakże Kancelaria może obciążyć Użytkownika rozsądną opłatą w przypadku, gdy przedstawione żądanie lub żądania są oczywiście bezzasadne, powtarzające się, bądź nadmierne. W takich przypadkach możemy również odmówić spełnienia przedstawionego żądania.

7. W celu spełnienia poszczególnych żądań, Kancelaria może zażądać określonych informacji od Użytkownika, w celu weryfikacji jego tożsamości i zapewnienia korzystania z poszczególnych praw. Stanowi to środek bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że dane osobowe nie zostaną ujawnione osobom nieuprawnionym.

8. Użytkownik, którego danymi osobowymi Kancelaria administruje, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim:

a. swojego zwykłego pobytu,

b. swojego miejsca pracy, lub

c. miejsca popełnienia domniemanego naruszenia,

jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza RODO. Skarga może zostać nadana drogą pocztową na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kancelaria@uodo.gov.pl.

§ 9. 

Odpowiedzialność Kancelarii oraz zgłoszenie reklamacyjne

1. Kancelaria działając z należytą starannością, dba o poprawność działania Strony, nie ponosi jednak odpowiedzialności za techniczne ograniczenia w możliwości korzystania ze Strony wynikłe ze stanu technicznego sprzętu Użytkownika oraz wynikłe w związku z awarią transmisji danych (połączenia internetowego), z którego korzysta Użytkownik.

2. Kancelaria prosi o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości związanych z działaniem Strony na następujący adres e-mailowy: biuro@dkradcaprawny.pl.

3. Kancelaria rozpatruje zgłoszenia reklamacyjne, o których mowa w ustępie poprzedzającym niniejszego paragrafu w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia informując Użytkownika o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu reklamacji każdorazowo podając powody podjętej decyzji.

4. Użytkownik jest również uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji. W wypadku powstania sporu z udziałem Konsumenta pozasądowemu jego rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10. 

Postanowienia końcowe, zmiana Polityki prywatności, zgłoszenia zmian

1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

2. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności, która to zmiana następuje z dniem zamieszczenia na Stronie nowej Polityki prywatności. Wszelkie istotne zmiany niniejszej Polityki zostaną zakomunikowane poprzez pojawienie się stosownego komunikatu na Stronie.

3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Kancelarię uprzejmie prosimy Państwa o kontakt z nami pod adresem e-mail: biuro@dkradcaprawny.pl lub pod numerem telefonu wskazanym na Stronie w zakładce „Kontakt”.

 

1

Z kim współpracujemy

3

Kim jesteśmy

4

Aktualności

5

Kontakt

5

Kontakt

1

Who we work with

3

Who we are

4

News

5

Contact

5

Contact