MENU

Dofinansowanie na rejestrację znaków towarowych

przez

W tym roku rusza już kolejna edycja funduszu dla MŚP „Ideas powered for business”. 

Jest to program dla Małych i Średnich przedsiębiorstw (MŚP), powstały w celu przyznawania dotacji na potrzeby wsparcia praw własności intelektualnej małych i średnich przedsiębiorstw europejskich. Realizowany jest przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i trwa od 23 stycznia 2023 r. do 15 grudnia 2023 r. Program polega na zwrocie części kosztów poniesionych w związku z czynnościami dotyczącymi rejestracji znaków towarowych i nie tylko.

Kwota dofinansowania wynosi 1000 EUR i przysługuje w formie jednorazowego bonu. Natomiast liczba czynności, których koszty podlegają zwrotowi, w ramach przyznanych bonów, jest nieograniczona, co oznacza, iż można rejestrować kilka znaków towarowych, a koszty wszystkich zgłoszeń będą zwracane, dopóki nie wyczerpiemy kwoty 1000 euro na przyznanym bonie.

Jednakże bon nie działa z mocą wsteczną, a koszty działań przeprowadzonych przed otrzymaniem decyzji o przyznaniu dotacji nie mogą zostać zwrócone. Co oznacza, iż aby otrzymać zwrot kosztów danej czynności, należy ją rozpocząć najwcześniej w dniu otrzymania pozytywnej decyzji o dofinansowaniu.

Program oferuje zwrot kosztów poniesionych w związku z daną czynnością, zgodnie z poniższym zestawieniem:

 • do 90% – usługa wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (przeprowadzona przez urząd do spraw własności intelektualnej państwa członkowskiego), 
 • 75% opłat poniesionych w związku z rejestracją krajowych lub unijnych znaków towarowych (opłaty zgłoszeniowe, klasowe, egzaminacyjne, rejestracyjne, za publikację i odroczenie publikacji),
 • 50% opłat za zgłoszenie międzynarodowego znaku towarowego (w ramach systemu haskiego lub madryckiego).

.

Ile rzeczywiście zaoszczędzimy?

 • Opłata za znak krajowy – 940 PLN, po dofinansowaniu: 235 PLN
 • Znak unijny – 850 EUR, po dofinansowaniu – 212,5 EUR

Warto zaznaczyć, iż w zależności od ilości klas towarowych w zgłoszeniu wskazane opłaty rosną, a więc możemy zaoszczędzić jeszcze większe kwoty, a otrzymać jednocześnie szerszy zakres ochrony.

Wniosek o przyznanie dotacji mogą złożyć podmioty, które spełniają definicję małego, średniego, lub mikroprzedsiębiorcy. W poniższej tabeli wskazane są kryteria, według których ocenia się kategorię przedsiębiorstwa.

.

Kategoria przedsiębiorstwaLiczba pracowników
(zatrudnionych na umowie o pracę)
Roczny obrót netto
Średnie<250≤ € 50 m
Małe<50≤ € 10 m
Mikro<10≤ € 2 m

Przed złożeniem wniosku należy przygotować poniższe dokumenty w formacie PDF (dopuszczalne papierowe wersje dokumentów zeskanowanych w formacie PDF):

 • wyciąg z rachunku bankowego przedsiębiorstwa  zawierający następujące dane: nazwa przedsiębiorstwa jako posiadacza rachunku, pełny numer IBAN wraz z kodem kraju  oraz kod BIC/SWIFT,
 • zaświadczenie VAT lub zaświadczenie o posiadaniu krajowego numeru rejestracji – wydane przez właściwy organ krajowy,
 • jeżeli przedsiębiorstwo jest reprezentowane przez przedstawiciela, należy złożyć oświadczenie podpisane przez upoważnionego właściciela lub pracownika przedsiębiorstwa (które można znaleźć pod następującym linkiem: OŚWIADCZENIE).

.

Składanie wniosku

W celu złożenia wniosku o wsparcie z Funduszu dla MŚP należy:

 1. Zarejestrować się, następnie zalogować na konto funduszu dla MŚP i wysłać formularz wniosku o przyznanie dotacji. (Rejestracja pod następującym linkiem: REJESTRACJA). Natomiast jeżeli dysponują Państwo już kontem EUIPO, wystarczy zalogować się na istniejące konto.
 2. Po zatwierdzeniu wniosku wnioskodawca otrzymuje dotacje oraz bon. Może wówczas wystąpić z wnioskiem o potrzebne czynności dotyczące własności intelektualnej (np. wniosek o rejestrację znaku towarowego).
 3. W celu otrzymania zwrotu kosztów za wybrane czynności związane z własnością intelektualną należy wystąpić z wnioskiem o zwrot kosztów po ich uprzednim opłaceniu, korzystając z formularza znajdującego się na indywidualnym koncie funduszu dla MŚP.

.

Należy zaznaczyć, że liczba udzielanych dofinansowań jest ograniczona, stąd o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje przede wszystkim kolejność zgłoszeń. 

Jednakże przed złożeniem wniosku, każdy powinien rozważyć, czy może i chce zarejestrować znak towarowy. 

Jako znak towarowy możemy zgłosić nazwę firmy, produktów, logo, czy inne oznaczenia produktów lub usług, z których korzysta nasza firma. Poprzez rejestrację „rezerwujemy” znak, a inne podmioty nie mogą z niego legalnie korzystać dla wskazanych przez nas klas produktów i usług.

.

Dlaczego warto rejestrować znaki towarowe?

 • Uzyskają Państwo ochronę przed podkradaniem nazw i oznaczeń przez konkurencję (ochrony takiej nie uzyskujemy poprzez np. samą rejestrację firmy w CEIDG lub KRS!);
 • Następuje „zaklepanie” pierwszeństwa używanego przez nas znaku na rynku;
 • Wzrasta gwarancja ochrony znaku, który figuruje w rejestrze, np. nikt nie zarejestruje domeny internetowej pod naszą nazwą;
 • Zwiększa się renoma i pojawia się możliwość budowania wizerunku firmy;
 • Znaki towarowe stanowią aktywa, które zwiększają wartość naszego przedsiębiorstwa;
 • Posiadanie zarejestrowanych znaków towarowych wzmacnia wiarygodność firmy wobec klientów, ale również potencjalnych inwestorów.

.

Kancelaria oferuje wsparcie w zakresie analizy i rejestracji znaków towarowych, a w przypadku zainteresowania programem, również pomoc przy złożeniu wniosku o dofinansowanie. 

Zapraszamy do kontaktu!

Treść niniejszego artykułu ma na celu dostarczenie ogólnych wskazówek dotyczących omawianej tematyki. Należy zasięgnąć specjalistycznej porady dotyczącej konkretnych okoliczności.

Ewelina Nguyen

Prawnik

specjalizacje: Prawo własności intelektualnej, Sukcesja przedsiębiorstw, Prawo pracy

1

Z kim współpracujemy

3

Kim jesteśmy

4

Aktualności

5

Kontakt

5

Kontakt

1

Who we work with

3

Who we are

4

News

5

Contact

5

Contact