MENU

Praca zdalna w Kodeksie Pracy – nowość czy modny dodatek?

przez

Pierwsze próby regulacji pracy zdalnej polski ustawodawca podjął w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021.2095 t.j.). Zmiany organizacyjne, które zaszły na skutek pandemii, zdają się nieodwracalne. Co więcej, akcept dla pracy zdalnej cieszy się tak gromkim zainteresowaniem, że instytucja ta w najbliższych miesiącach doczeka się własnego usytuowania w Kodeksie Pracy. Jednak wielu pracodawców zastanawia się nad różnicą proponowanych regulacji pracy zdalnej od znanej nam już doskonale telepracy. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, opracowaliśmy tabelę, która w przystępny sposób wskazuje różnice między przedmiotowymi instytucjami.

 

TELEPRACA 

PRACA ZDALNA

DEFINICJA

Praca może być wykonywana regularnie poza  zakładem pracy, z wykorzystaniem środków  komunikacji elektronicznej w rozumieniu  przepisów o świadczeniu usług drogą  elektroniczną (telepraca).

Praca może być wykonywana całkowicie lub  częściowo w miejscu wskazanym przez  pracownika i każdorazowo uzgodnionym z  pracodawcą, w tym pod adresem  zamieszkania pracownika, w szczególności z  wykorzystaniem środków bezpośredniego  porozumiewania się na odległość (praca  zdalna).

UZGODNIENIE  

WARUNKÓW  

PRACY

1) przy zawieraniu umowy o pracę albo 2) w trakcie zatrudnienia 

(na mocy porozumienia stron, z  inicjatywy pracownika lub pracodawcy) – zmiana warunków umowy o pracę wymaga  zachowania formy pisemnej

1) przy zawieraniu umowy o pracę albo 2) w trakcie zatrudnienia 

(uzgodnienie z inicjatywy pracodawcy  albo na wniosek pracownika) 

zmiana warunków umowy o pracę nie  wymaga formy pisemnej

POLECENIE  

PRACODAWCY

Nie może być wykonywana na polecenie  pracodawcy.

Może być wykonywana na polecenie  pracodawcy: 

1) w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia  epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich  odwołaniu lub 

2) w okresie, w którym zapewnienie  przez pracodawcę bezpiecznych i  higienicznych warunków pracy w  dotychczasowym miejscu pracy  pracownika nie jest czasowo możliwe  z powodu działania siły wyższej 

Pracodawca może w każdym czasie cofnąć  polecenie wykonywania pracy zdalnej.

FORMA WNIOSKU 

W postaci papierowej lub elektronicznej 

W postaci papierowej lub elektronicznej

UWZGLĘDNIENIE  WNIOSKU

1) pracodawca powinien, w miarę  możliwości, uwzględnić wniosek pracownika. 

2) Pracodawca uwzględnia wniosek  pracownika, o którym mowa w art. 1421 kp § 2 i 3, chyba że nie jest to możliwe ze  względu na organizację pracy lub rodzaj  pracy wykonywanej przez pracownika.

1) Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika, o którym mowa  w art. 1421 § 1 pkt 2 i 3, pracownicy w  ciąży, pracownika wychowującego  dziecko do ukończenia przez nie 4. roku  życia, a także pracownika sprawującego  opiekę nad innym członkiem najbliższej  rodziny lub inną osobą pozostającą we  wspólnym gospodarstwie domowym,  posiadających orzeczenie o  niepełnosprawności albo orzeczenie o  znacznym stopniu niepełnosprawności, o  wykonywanie pracy zdalnej, chyba że nie  jest to możliwe ze względu na organizację  pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez  pracownika. 

Obowiązek uwzględnienia wniosku  stosuje się również do pracowników, o  których mowa w art. 1421 § 1 pkt 2 i 3,  również po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia.POROZUMIENIE Z  ORGANIZACJĄ  

ZWIĄZKOWĄ

Obejmuje warunki stosowania telepracy  przez pracodawcę. 

Jeżeli nie dojdzie do porozumienia pracodawca określa warunki stosowania  telepracy w regulaminie.

Obejmuje zasady wykonywania pracy  zdalnej. 

Jeżeli nie dojdzie do porozumienia pracodawca określa zasady wykonywania  pracy zdalnej w regulaminie 

Jeżeli nie został wydany regulamin  pracodawca określa zasady wykonywania  pracy zdalnej odpowiednio w poleceniu wykonywania pracy zdalnej, albo w  porozumieniu zawartym z pracownikiem.

WYTYCZNE  

TREŚCI  

POROZUMIENIA  LUB  

REGULAMINU

Kodeks pracy nie wskazuje regulacji, które  powinny zostać określone w porozumieniu z  organizacją związkową lub w regulaminie.

Kodeks pracy wskazuje minimum regulacji,  które powinny zostać określone w  porozumieniu z organizacją związkową lub w  regulaminie. 

Powyższy katalog ma również zastosowanie  do wprowadzenia pracy zdalnej na mocy  porozumienia zawartego z pracownikiem.

ZAPRZESTANIE  

WYKONYWANIA  PRACY

Każda ze stron umowy o pracę może wystąpić  z wiążącym wnioskiem.

Co do zasady każda ze stron umowy o pracę może wystąpić z wiążącym wnioskiem. 

Pracodawca nie może wystąpić z wiążącym  wnioskiem o zaprzestanie wykonywania  pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich  warunków wykonywania pracy przez  pracownika, o którym mowa w art. 6719 § 6 i  7, chyba że dalsze wykonywanie pracy zdalnej  nie jest możliwe ze względu na organizację  pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez  pracownika.

OBOWIĄZKI  

PRACODAWCY

 

Rozszerzenie katalogu obowiązków  pracodawcy o pokrycie niezbędnych kosztów  związanych z instalacją, serwisem,  eksploatacją, konserwacją narzędzi pracy, a  także pokrycie kosztów energii elektrycznej i  usług telekomunikacyjnych i innych  bezpośrednio związanych z wykonywaniem  pracy zdalnej.

POKRYCIE  

KOSZTÓW

Obowiązek pracodawcy do pokrycia kosztów  związanych z instalacją, serwisem,  eksploatacją i konserwacją sprzętu. 

W wypadku ubezpieczenia i wyposażenia w  sprzęt we własnym zakresie przez  pracownika- pracownikowi przysługuje  ekwiwalent w wysokości określonej w  regulaminie, porozumieniu lub umowie.

Pokrycie kosztów wynikających z  obowiązków pracodawcy może zostać  zastąpione obowiązkiem wypłaty ryczałtu

W wypadku ubezpieczenia i wyposażenia w  sprzęt we własnym zakresie przez  pracownika- pracownikowi przysługuje  ekwiwalent w wysokości ustalonej z  pracodawcą.

OCHRONA  

DANYCH

Określenie zasad ochrony danych. 

Potwierdzenie przez pracownika na piśmie zapoznania się z zasadami ochrony danych.

Określenie procedur ochrony danych. 

Potwierdzenie przez pracownika w postaci  papierowej lub elektronicznej zapoznanie się  z procedurami.KONTROLA

Pracodawca ma prawo przeprowadzić  kontrolę za uprzednią zgodą pracownika  wyrażoną na piśmie lub za pomocą środków  komunikacji elektronicznej.

Pracodawca ma prawo przeprowadzać  kontrolę na zasadach określonych w  porozumieniu, regulaminie lub poleceniu.  Kontrolę przeprowadza się w porozumieniu z  pracownikiem.

SZKOLENIE

 

Brak zastosowania przepisu o zwolnieniu  pracownika ze szkolenia okresowego, o  którym mowa w art. 2373 § 22kp.

KATALOG  

RODZAJU PRAC

 

Wprowadzenie katalogu rodzaju prac na  zasadzie wyłączenia. Wskazanie prac, co do  których przepisy o pracy zdalnej nie znajdą zastosowania (art. 6731 § 4).

OCENA RYZYKA  ZAWODOWEGO

Standardowa ocena ryzyka zawodowego w  oparciu o art. 226 kp.

Wprowadzenie do oceny ryzyka zawodowego  uwzględnienia wpływu pracy na wzrok, układ  mięśniowo-szkieletowy, uwarunkowania  psychospołeczne.

OKAZJONALNY  

CHARAKTER  

PRACY

Brak. 

Praca zdalna może być wykonywana  okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony  w postaci papierowej lub elektronicznej, w  wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku  kalendarzowym.

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354104/katalog/12835646#12835646

Słowem podsumowania, zaproponowane regulacje pracy zdalnej wprowadzają znaczące różnice zarówno na poziomie organizacyjnym jak i funkcjonalnym. W konsekwencji jest to nieodzownie związane z nowymi obowiązkami pracodawcy, który będzie chciał, po wejściu zaproponowanych regulacji w życie, wprowadzić bądź utrzymać w swojej organizacji dotychczas funkcjonującą pracę zdalną. Aby pozostać na bieżąco z tematem polecamy śledzić naszą stronę internetową, gdzie systematycznie informujemy o wszelkich zmianach i nowych wymogach prawnych dla przedsiębiorców.

Kevin Foglar

Prawnik, Tłumacz Przysięgły

specjalizacje: Umowy gospodarcze, Prawo spółek, Compliance, Blockchain i kryptowaluty

1

Z kim współpracujemy

3

Kim jesteśmy

4

Aktualności

5

Kontakt

5

Kontakt

1

Who we work with

3

Who we are

4

News

5

Contact

5

Contact