MENU

Umowy stanowią fundament prowadzenia działalności gospodarczej. Niejednokrotnie od treści danej umowy może zależeć los projektu, inwestycji czy przedsiębiorstwa. Jeśli zatem przymierzasz się do ważnego przedsięwzięcia, warto najpierw skontaktować się z nami celem sporządzenia, przeanalizowania lub negocjacji niezbędnych umów.

Sprzedaż
udziałów i akcji

W dokładny sposób sformułujemy oświadczenia i zapewnienia każdej ze stron by miały one pewność co do sytuacji prawno-finansowej spółki. Sporządzimy umowę zgodnie z postanowieniami umowy czy statutu spółki a także skoordynujemy proces zgłoszenia sprzedaży do KRS. Będziemy Twoim partnerem, który zapewni pomyślny przebieg całej transakcji.

Umowy
inwestycyjne

Wskażemy na najistotniejsze warunki związane z inwestycją, takie jak skala zwrotu inwestycji, warunki spłaty, czy na zabezpieczenia. Zapewnimy, by nie pozostały wątpliwości w zakresie okresu inwestycyjnego czy podstawowych praw i obowiązków stron.

Umowy z
członkami zarządu

Czyli inaczej kontrakty managerskie. Nasze wsparcie w zakresie takich umów polega na tworzeniu umów, które w wyważony sposób zadbają o interesy obu stron. Z jednej strony skupimy się na klauzulach takich jak obowiązek poufności, zakaz konkurencji czy z zakresu powierzenia mienia - z drugiej zaś zadbamy o warunki z zakresu wynagrodzenia, premii czy zakresu obowiązków. W skrócie stworzymy fundament pod długotrwałą współpracę na warunkach jak najkorzystniejszych dla każdej ze stron.

Shareholders’ Agreements (prawo brytyjskie)

Shareholders’ Agreements to umowy funkcjonujące w brytyjskim prawie spółek zawierane pomiędzy spółką a wszystkimi wspólnikami. Za pomocą takich umów wspólnicy określają sposób, w jaki będą oni zarządzać spółką oraz podejmować najważniejsze decyzje. Umowy te są szczególnie istotne w przypadku pozyskania zewnętrznych inwestorów, by z jednej strony zapewnić sobie dalszą swobodę w prowadzeniu spółki oraz by z drugiej zagwarantować inwestorowi odpowiednie korzyści z dokonanej inwestycji. W wyniku naszego wsparcia uzyskasz solidną umowę dostosowaną do Twojej sytuacji i uwzględniającą klauzule takie jak drag-along, tag-along, pre-emption rights, consent actions i inne.

Umowy pożyczki z konwersją lub bez

Umowa z domem maklerskim na prowadzenie rejestru akcjonariuszy

1

Z kim współpracujemy

3

Kim jesteśmy

4

Aktualności

5

Kontakt

5

Kontakt

1

Who we work with

3

Who we are

4

News

5

Contact

5

Contact