MENU

Dobiegł końca czas na rejestrację działalności na rzecz spółek

przez

Dobiegł końca czas na rejestrację działalności na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych

Skończył się czas dla przedsiębiorców, którzy jeszcze nie dokonali zgłoszenia do rejestru działalności na rzecz spółek i trustów, oraz tej dotyczącej walut wirtualnych. Na wykonanie tego obowiązku przedsiębiorcy mieli czas do 30 kwietnia 2022 roku.

Jeżeli Twoja działalność objęta została nowym obowiązkiem i jeszcze nie uzyskałeś wpisu, najwyższa chwila to zrobić jak najszybciej, ponieważ niewykonanie obowiązku naraża Twoją działalność na poważne sankcje finansowe.

Kogo dotyczy obowiązek wpisu do rejestru?

Jak wcześniej wspomniano, wpis dotyczy przedsiębiorców prowadzących “działalność na rzecz spółek lub trustów”, polegającej na:

  • tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  • pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  • zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej;
  • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym;

a także przedsiębiorców prowadzących “działalność w zakresie walut wirtualnych”, polegającej na:

  • wymianie pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi;
  • wymianie pomiędzy walutami wirtualnymi;
  • pośrednictwie w wymianach, o których mowa powyżej;
  • prowadzeniu rachunków zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany.

Dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorców

Wraz z tymi zmianami w życie weszły także dodatkowe wymogi, dotyczące przedsiębiorców, prowadzących działalność w ww. zakresie. Jest to przede wszystkim wymóg niekaralności pod kątem umyślnych przestępstw: przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, popełnionych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zgodnie z powyższym, na przedsiębiorcy będzie ciążył obowiązek wykazania, że posiada odpowiednią wiedzę lub doświadczenia związane z prowadzeniem działalności na rzecz spółek lub trustów, np. ukończenie stosownego szkolenia lub kursu obejmującego prawne lub praktyczne zagadnienia związane z powyższą działalnością, lub wskazanie, że posiada on co najmniej roczne doświadczenie w tym zakresie. 

Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy kierować do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Wniosek może zostać złożony wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Organ właściwy w sprawach ww. rejestrów dokonuje wpisu do odpowiedniego rejestru w terminie 14 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis wraz z wymaganym oświadczeniem.

Jakie są konsekwencje nieuzyskania wpisu?

Dlaczego warto złożyć wspomniany wyżej wniosek? Głównie dlatego, że przedsiębiorca, który uchybił temu obowiązkowi będzie musiał liczyć się z poniesieniem kary pieniężnej. Jeżeli przedsiębiorca prowadzący działalność na rzecz spółek lub trustów albo prowadzący działalność w zakresie walut wirtualnych będzie wykonywał tę działalność bez uzyskania wymaganego wpisu do odpowiedniego rejestru, może go czekać kara pieniężna w wysokości do 100 tys. zł.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Rejestr działalności na rzecz spółek i trustów

Rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych

Filip Bień

Młodszy Prawnik

specjalizacje: RODO, E-commerce

1

Z kim współpracujemy

3

Kim jesteśmy

4

Aktualności

5

Kontakt

5

Kontakt

1

Who we work with

3

Who we are

4

News

5

Contact

5

Contact