MENU

Regulacja tajemnicy zawodowej dla zarządzających ASI

przez

🔒 Na co powinni zwrócić uwagę zarządzający ASI? 🔒

W wyniku zmiany Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 681 z późn. zm.), zwaną dalej: „Ustawą”, z dniem 29 września 2023 r., zarządzający Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (ASI), działający na podstawie wpisu do rejestru, zyskali nowy obowiązek – zachowanie tajemnicy zawodowej. To zmiana, która dotyka w szczególności danych wrażliwych związanych z ich działalnością oraz działalnością zarządzanych przez nich ASI. 📊💼

Chociaż zarządzający ASI wpisani do rejestru są objęci mniej surowymi regulacjami, niż działalność zarządzających ASI działających na podstawie zezwolenia, czy też towarzystw funduszy inwestycyjnych działający na podstawie zezwolenia, to jednak wielkość zarządzanych aktywów nie zwalnia ich z obowiązku ochrony poufnych informacji. Celem nowelizacji było zapewnienie odpowiedniej ochrony informacji prawnie chronionych. 🛡️📈

Wprowadzenie obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej niesie za sobą również wprowadzenie odpowiednich zwolnień z tego obowiązku, aby umożliwić efektywne zarządzanie ASI. Takie zwolnienia pozwalają na:

  1. Przekazanie informacji inwestorom ASI, w tym wspólnikom lub akcjonariuszom. 🗂️👥
  2. Realizację polityki inwestycyjnej, uczestnictwo w procesach przekształceń, czy w procesie zmiany zarządzającego ASI. 🔄💡

Szczególnie w kontekście biznesowej potrzeby ujawnienia informacji objętych tajemnicą, na przykład podczas due diligence, prezentacji portfela inwestycyjnego, czy w procesach M&A, nowe przepisy umożliwiają zarządzającym ASI dzielenie się kluczowymi danymi z kontrahentami. 🤝📊

Do zachowania tajemnicy zawodowej obowiązane są również podmioty, o których mowa w art. 282 ust. 3c Ustawy, tj:

  1. podmioty posiadające prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej;
  2. inne podmioty w związku z:
    • podejmowaniem czynności związanych z wprowadzaniem do obrotu lub realizacją polityki inwestycyjnej alternatywnej spółki inwestycyjnej,
    • przejęciem zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną,
    • podejmowaniem czynności, o których mowa w tytule IV Kodeksu spółek handlowych, dotyczących zarządzającego ASI oraz alternatywnej spółki inwestycyjnej.

Podsumowując, obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej został rozszerzony na więcej podmiotów, co ma na celu wzmocnienie ochrony informacji prawnie chronionych w sektorze ASI. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i transparentności informacji objętej tajemnicą zawodową, w związku z wprowadzonymi zmianami, pożądane jest uregulowanie przedmiotowej kwestii w dokumentacji wewnętrznej ASI  🔐📝

#zarządzanieASI #ASI #tajemnicazawodowa #finanse #inwestycje #prawo #compliance

Agnieszka Jarosz

Prawnik

specjalizacje: Prawo cywilne i procesowe, Prawo nowych technologii, Ochrona sygnalistów

1

Z kim współpracujemy

3

Kim jesteśmy

4

Aktualności

5

Kontakt

5

Kontakt

1

Who we work with

3

Who we are

4

News

5

Contact

5

Contact