MENU

Regulacja tajemnicy zawodowej dla zarządzających ASI

przez

W wyniku zmiany Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 681 z późn. zm.), zwaną dalej:
„Ustawą”, z dniem 29 września 2023 r., zarządzający Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (ASI),
działający na podstawie wpisu do rejestru, zyskali nowy obowiązek – zachowanie tajemnicy
zawodowej. To zmiana, która dotyka w szczególności danych wrażliwych związanych z ich
działalnością oraz działalnością zarządzanych przez nich ASI.

Chociaż zarządzający ASI wpisani do rejestru są objęci mniej surowymi regulacjami, niż działalność
zarządzających ASI działających na podstawie zezwolenia, czy też towarzystw funduszy
inwestycyjnych działający na podstawie zezwolenia, to jednak wielkość zarządzanych aktywów nie
zwalnia ich z obowiązku ochrony poufnych informacji. Celem nowelizacji było zapewnienie
odpowiedniej ochrony informacji prawnie chronionych.

Wprowadzenie obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej niesie za sobą również wprowadzenie
odpowiednich zwolnień z tego obowiązku, aby umożliwić efektywne zarządzanie ASI. Takie
zwolnienia pozwalają na:

 1. Przekazanie informacji inwestorom ASI, w tym wspólnikom lub akcjonariuszom.
 2. Realizację polityki inwestycyjnej, uczestnictwo w procesach przekształceń, czy w procesie zmiany zarządzającego ASI.

Szczególnie w kontekście biznesowej potrzeby ujawnienia informacji objętych tajemnicą, na przykład
podczas due diligence, prezentacji portfela inwestycyjnego, czy w procesach M&A, nowe przepisy
umożliwiają zarządzającym ASI dzielenie się kluczowymi danymi z kontrahentami.

Do zachowania tajemnicy zawodowej obowiązane są również podmioty, o których mowa w art. 282
ust. 3c Ustawy, tj:

 1. podmioty posiadające prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej;
 2. inne podmioty w związku z:
  • podejmowaniem czynności związanych z wprowadzaniem do obrotu lub realizacją
   polityki inwestycyjnej alternatywnej spółki inwestycyjnej,
  • przejęciem zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną,
  • podejmowaniem czynności, o których mowa w tytule IV Kodeksu spółek handlowych,
   dotyczących zarządzającego ASI oraz alternatywnej spółki inwestycyjnej.

Agnieszka Jarosz

Prawnik

specjalizacje: Prawo cywilne i procesowe, Prawo nowych technologii, Ochrona sygnalistów

W tym roku rusza już kolejna edycja funduszu dla MŚP „Ideas powered for business”. Jest to program dla Małych i Średnich przedsiębiorstw (MŚP), powstały w celu przyznawania dotacji na potrzeby wsparcia praw własności intelektualnej małych i średnich przedsiębiorstw europejskich.
W tym roku rusza już kolejna edycja funduszu dla MŚP „Ideas powered for business”. Jest to program dla Małych i Średnich przedsiębiorstw (MŚP), powstały w celu przyznawania dotacji na potrzeby wsparcia praw własności intelektualnej małych i średnich przedsiębiorstw europejskich.

1

Z kim współpracujemy

3

Kim jesteśmy

4

Aktualności

5

Kontakt

5

Kontakt

1

Who we work with

3

Who we are

4

News

5

Contact

5

Contact