MENU

Zatrudnianie pracowników do pracy zdalnej w Polsce przez zagraniczny podmiot

przez

Planując zatrudnianie pracowników czy kontraktorów w innym kraju niż kraj siedziby naszego przedsiębiorstwa należy zdawać sobie sprawę nie tylko z lokalnych regulacji związanych z prawem pracy, ale również znać inne potencjalne implikacje prawne oraz podatkowe. Klienci przykładowo często zastanawiają się, czy koniecznym jest założenie osobnej spółki w kraju, w którym znajdują się osoby wykonujące zadania na rzecz spółki. W niniejszym wpisie chcielibyśmy poruszyć jedną z możliwych konsekwencji podatkowych takiej struktury, a mianowicie ukonstytuowanie się zakładu podatkowego. Sądy polskie w ostatnich kilku latach rozpatrywały tego typu sprawy, co prawda można powiedzieć, iż orzecznictwo w tym zakresie nadal się kształtuje, jednak planując wspomniane działania na terytorium Polski warto zastosować się do najnowszych “wytycznych”. 

Dnia 31 stycznia 2022 roku zapadło orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (sygn. akt I SA/Gl 1340/21) w którym wskazano, że zatrudnianie przez podmioty zagraniczne pracowników znajdujących się w Polsce na zasadzie pracy zdalnej może zostać uznane za zakład podatkowy. Wyrok ten jest szczególnie istotny dla wszystkich firm prowadzących działalność na rynku międzynarodowym. Jeśli bowiem np. za pośrednictwem spółki brytyjskiej zatrudniasz pracowników pracujących z Polski na zasadzie pracy zdalnej to istnieje ryzyko, że zostaniesz zobowiązany do odprowadzania w Polsce podatku z zakresu dochodu wypracowanego przez tych pracowników.

W powołanym wyroku sąd wskazał, że będziemy mieli do czynienia z zakładem podatkowym, jeśli spełnione zostaną następujące przesłanki:

  1. występuje w Polsce placówka, czyli miejsce gdzie działalność jest prowadzona,
  2. placówka ta ma charakter stały,
  3. przez tę placówkę prowadzona jest całkowicie lub częściowo działalność gospodarcza, która jednak nie ma charakteru pomocniczego czy przygotowawczego.

Aby odpowiednio zrozumieć treść wyroku należy rozwinąć każdą z powyższych przesłanek.

  1. Kiedy występuje placówka?

Już na wstępie należy zaznaczyć, że zgodnie z wyrokiem sądu zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę, którzy mogą wykonywać powierzone im zadania w dowolnym miejscu, w trybie home-office, powoduje wyodrębnienie owej przestrzeni dla spółki do własnej dyspozycji. Przy czym nie wymaga się aby przedsiębiorstwo posiadało formalne prawo do dysponowania taką placówką, lecz wystarczy zwykła jego obecność w konkretnym miejscu. W dobie możliwości świadczenia pracy zdalnie, miejsce w którym pracownik świadczy pracę na rzecz zagranicznego pracodawcy (niezależnie czy w warunkach domowych, czy w innym miejscu) można uznać za odrębną placówkę tego przedsiębiorstwa.

  1. Kiedy placówka jest stała?

Placówka będzie stała wtedy, gdy “zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę ma dłuższą perspektywę i z pewnością nie ma charakteru tymczasowego”. W wyroku wskazano także, iż krótkotrwale istniejąca placówka również może być uznana za stałą, o ile została zorganizowana z zamiarem stałego wykorzystywania. Zmiana tego stanu np. wskutek nieopłacalności działalności lub zdarzeń losowych, nie zmieni kwalifikacji placówki, jako mającej cechę stałości. Decydujące znaczenie dla przyjętej klasyfikacji placówki mają intencje podmiotu, który ją prowadzi.

Należy zauważyć, że wyrok nie wskazuje na konkretne sytuacje, w których placówka z pewnością zostanie uznana za stałą czy tymczasową. Oznacza to, że przy ustalaniu charakteru konkretnej placówki brany będzie pod uwagę całokształt stanu faktycznego, czyli np. czas trwania umów z pracownikami, nakłady poczynione na rzecz pracowników, umowy zawarte z kontrahentami.

  1. Kiedy działalność prowadzona przez placówkę nie ma charakteru pomocniczego lub przygotowawczego ?

Działalność stałej placówki ma charakter przygotowawczy/pomocniczy, jeżeli działalność ta nie stanowi istotnej i znacznej działalności przedsiębiorstwa, i nie można bezpośrednio alokować do tej działalności zysków przedsiębiorstwa (choć działalność ta może przyczyniać się do poprawny wydajności przedsiębiorstwa) oraz działalność ta jest prowadzona przez stałą placówkę jedynie na rzecz tego przedsiębiorstwa.

Dodatkowo, placówka nie będzie miała charakteru pomocniczego lub przygotowawczego w szczególności wtedy, gdy prowadzona przez nią działalność nie stanowi istotnej i znaczącej część działalności przedsiębiorstwa jako całości (lub jeśli cel pracy polskich pracowników, nie jest identyczny z celem przedsiębiorstwa jako całości).

Warto mieć na uwadze, iż sam fakt przyczyniania się przez placówkę do wydajności przedsiębiorstwa nie będzie tworzyło zakładu podatkowego, jeśli usługi świadczone przez placówkę są zbyt odległe od aktualnego uzyskiwania zysków przez przedsiębiorstwo, aby można było przypisać takiej stałej placówce jakąkolwiek konkretną część tych zysków.

Sąd wskazał także, iż zgodnie z Komentarzem działalność o charakterze pomocniczym to taka działalność, która z perspektywy przedsiębiorstwa nie stanowi samoistnej działalności, lecz ma podrzędne znaczenie w stosunku do działalności podstawowej, czyli ma sens gospodarczy tylko w powiązaniu z pozostałą działalnością przedsiębiorstwa. Wskazuje się w tym zakresie m.in., iż działalność placówki nie posiada charakteru przygotowawczego lub pomocniczego, gdy stanowi istotną i znaczącą część działalności przedsiębiorstwa jako całości, gdy istnieje znaczący związek między prowadzoną przez tę placówkę działalnością a uzyskiwanymi przez przedsiębiorstwo dochodami.

Prowadzę firmę za granicą i zatrudniam polskich pracowników na zasadzie pracy zdalnej – co powinienem zrobić?

Jeśli prowadzisz działalność w powyższy sposób to istnieje ryzyko, że Urząd Skarbowy uzna polskich pracowników jako zakład podatkowy prowadzony przez Twoją firmę. W takim wypadku zostaniesz zobowiązany do odprowadzenia w Polsce podatku od zysku wypracowanego przez polski zakład podatkowy (co powoduje liczne komplikacje chociażby w zakresie wyliczenia odpowiedniej wysokości zysku) oraz do wyrównania zaległości podatkowych wraz z odsetkami.

Aby uniknąć ryzyka powstania zakładu podatkowego istnieją w zasadzie dwie opcje:

  1. sformułować umowy i obowiązki pracowników polskich w taki sposób, by (w miarę możliwości) wskazywały one na pomocniczy charakter ich pracy,
  2. zatrudnić pracowników polskich za pośrednictwem polskiej spółki zależnej.

Jeśli powołany wyrok może mieć wpływ na Twoją firmę i jesteś zainteresowany poprawnym ukształtowaniem jej sytuacji prawno-podatkowej to gorąco zachęcamy do kontaktu. Chętnie poznamy Twoją sytuację aby pomóc zdecydować w jaki sposób najlepiej ochronić Twój biznes w kontekście zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej i powołanego wyroku.

Kevin Foglar

Prawnik, Tłumacz Przysięgły

specjalizacje: Umowy gospodarcze, Prawo spółek, Compliance, Blockchain i kryptowaluty

1

Z kim współpracujemy

3

Kim jesteśmy

4

Aktualności

5

Kontakt

5

Kontakt

1

Who we work with

3

Who we are

4

News

5

Contact

5

Contact